Algemene leveringsvoorwaarden Foto Designers

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Foto Designers, met uitzondering van door ons te leveren materialen van derden, in welk geval tevens de algemene voorwaarden enz. van betreffende producent/importeur/leverancier van toepassing zijn.

2 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3 Door ons genoemde termijnen zijn indicatief en worden zoveel mogelijk in acht genomen maar niet gegarandeerd.

4 Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor om onze prijslijsten tussentijds aan te passen. Voor iedere bestelling geldt dat wij de overeengekomen prijs hanteren maar dat wij niet aan deze prijs zijn gehouden voor bestellingen van latere datum. Op onze website staan steeds de actuele prijzen vermeld. 

5 De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wij hebben aangegeven deze nodig te hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ons worden verstrekt. Indien dergelijke gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

6 Levering geschiedt af magazijn van Foto Designers. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Foto Designers deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Foto Designers gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van afnemer.

7 Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken op het moment van (af)levering of binnen een zo kort mogelijke termijn vanaf (af)levering. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren uiterlijk binnen 24 uur na levering doch immer vóór beschikbaarstelling van het materiaal aan een derde (bijvoorbeeld een klant van afnemer) schriftelijk aan Foto Designers te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten dienen terstond na ontdekking doch uiterlijk binnen vier weken na levering te worden gemeld.

8 De afnemer zal een levering van Foto Designers bij doorlevering aan een derde altijd vooraf controleren op mogelijke gebreken.

9 Indien de zaken worden bezorgd is Foto Designers gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

10 Alle tarieven zijn bij zakelijke klanten exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De tarieven bij consumenten zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

11 Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Voor betalingen na vervaldatum geldt een vertragingsrente van 2% per maand of een gedeelte daarvan met een minimum van € 250,00. Vorderingen die niet tijdig worden betaald, kunnen wij ter incasso uit handen geven. Alle daarmee gemoeide kosten, waaronder (buiten)gerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van cliënt en worden gesteld op 15% van de vordering met een minimum van € 250,00.

12 De intellectuele eigendomsrechten op alle door ons vervaardigde producten of ontwerpen berusten bij Foto Designers. Wij vrijwaren de afnemer tegen aanspraken van derden terzake van (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden.

13 De eigendom van door ons geleverde producten gaat niet eerder over op de afnemer dan na volledige betaling van de bijbehorende factuur. De afnemer is niet gerechtigd de producten van Foto Designers te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde te stellen voordat de eigendom van deze producten is overgegaan op afnemer. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen doen gelden, is afnemer verplicht ons daarvan zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te stellen.

14 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken verzekerd te houden tegen brand - en waterschade alsmede tegen diefstal.

15 Foto Designers levert wanneer de afnemer het wil en Foto Designers het zelf verkoop bevorderend acht (gratis) promotiematerialen, waaronder promotiezuilen. Foto Designers blijft eigenaar van de gratis geleverde materialen en afnemer is uitsluitend gerechtigd tot het gebruik van deze materialen in overeenstemming met het doel (promotie) waarvoor deze zijn verstrekt. De promotiezuilen zullen uitsluitend worden gebruikt voor materiaal van Foto Designers en in geen geval voor promotie of verkoop van (imitatie)producten van andere leveranciers.

16 Afnemer zal de door Foto Designers gratis geleverde (promotie)zuilen alleen buiten plaatsen als er toezicht is, regelmatig schoon maken en bij slecht weer binnen houden.

17 Aan de afnemer toekomende rechten worden steeds verleend onder de opschortende voorwaarde dat deze de overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaalt.

18 Foto Designers is in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade en wel voor maximaal het totale bedrag van de prijs (exclusief omzetbelasting) voor de overeenkomst ter uitvoering waarvan de schade is ontstaan. Iedere aansprakelijkheid van Foto Designers voor enige andere vorm van schade, waaronder gevolgschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder gevolgschade wordt mede begrepen de schade die afnemer lijdt omdat deze (tijdelijk) geen leveringen of diensten aan derde(n) kan verrichten wegens het niet voorradig zijn van door Foto Designers te leveren producten of gebreken aan deze producten.

19 NOTA BENE: Voor de grafplaatjes Miotal geldt een garantie voor niet-natuurlijke verkleuring van 25 jaar. De garantie is alleen van toepassing op het product. Montage en demontage geschieden steeds voor rekening van de afnemer, ook in het geval de (de)montage geschiedt ter vervanging van een product in het kader van de garantieregeling.

20 NOTA BENE: Belangrijke informatie voor het gebruik van Foto Designers ophang systemen. Vanwege de invloed van de materiaalkeuze (door de gebruiker) op de hechting raden wij (eind)gebruiker aan vooraf te testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. Wij benadrukken dat het gebruik, waartoe de hechting, geschiedt voor eigen risico. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enig schade die het gevolg is van de ongeschiktheid van het product.

21 Foto Designers is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan uit het gebruik door of wegens de afnemer van producten van derden, ook niet indien deze producten zijn gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst tussen afnemer en Foto Designers.

22 Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

23 Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met door ons aangegane overeenkomsten of verrichte leveringen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het

Arrondissement Utrecht.

Oktober 2018, Foto Designers